ilovethaiculture

รายละเอียดกิจกรรม

- การสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน

- ทำบุตรตักบาตร

- การแสดงพื้นบ้าน

สถานที่ วัดบุพราชสโมสร/ชุมชนทุกชุมชนในจังหวัดบึงกาฬ วัดทุกวัดในจังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๓๑/๑๒/๒๕๖๓ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๐๑/๐๑/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์