เกี่ยวกับไอเลิฟ


"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
โดย ด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์วัฒนธรรมนำไทย"

ในระยะ ๓-๔ ปีที่ผ่านมานี้ จะเห็นการเพิ่มขึ้นของกระแสการตื่นตัวทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างจริงจังมากขึ้น เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่รวดเร็ว ฉับไว และเข้าถึงผู้รับบริการข้อมูลได้ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อข้อมูลให้แก่ผู้รับได้อย่างไร้ขีดจำกัด


กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติ ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงอยู่มาก โดยที่แต่ละกรม แต่ละหน่วยงานก็มีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่ง หากแต่ข้อมูลดังกล่าว กระจัดกระจายอยู่ตามกรม และหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งรูปแบบในการจัดเก็บมีความแตกต่างกันมากในแต่ละกรม ทำให้การดูแลรักษา การเผยแพร่ และการสืบค้นทำได้ยาก นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การเปิดตัวเว็บไซต์ Portal ของกระทรวงวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ว่า การบูรณาการองค์ความรู้ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่ได้จัดเก็บอยู่ตามกรม และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมเหล่านี้ออกบริการเผยแพร่สู่ประชาชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารนั้น ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทำให้กระทรวงวัฒนธรรมเองต้องปรับแนวทางและกระบวนการทำงาน โดยรวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น แหล่งวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ของชุมชน วิถีชีวิตต่างๆ ตามแนวมิติวัฒนธรรม มาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมผ่านสื่อเว็บไซต์ ด้วยแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาของไทยเราเอง "กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่ในลักษณะของเว็บท่า หรือที่เรียกกันว่า เว็บ Portal ซึ่งผมได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทำการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรมทั้งหมดตามกรม และหน่วยงานภายใต้กระทรวงที่เรามี เพื่อที่จะนำมาเผยแพร่บนสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเราต้องการพัฒนาเว็บท่า (Web portal) ใหม่ของเราให้เป็น One stop information service สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุดของไทยในทุกกลุ่มเป้าหมาย” ซึ่งเว็บท่าของกระทรวงวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่นั้น จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนสำคัญ คือ

๑) เว็บท่าเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นทางการในภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัดซึ่งจะเผยแพร่ภายใต้ โดเมน www.m-culture.go.th

๒) เว็บท่าเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งจะเผยแพร่ภายใต้โดเมน www.ilovethaiculture.com

"เราได้ทำการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมให้อยู่ในรูปแบบของเว็บท่า (Web Portal) เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร และรวมถึงข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่อย่างกระจัดกระจายไปในหลาย ๆ ส่วน บ้างก็อยู่ในระดับพื้นที่ บางส่วนก็อยู่ในการดูแลของกรม การจัดทำ Web Portal ในครั้งนี้ จึงเป็นความตั้งใจของกระทรวงที่ต้องการขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบของการให้บริการทางด้านวัฒนธรรมเชิงรุก ต่อไปประชาชนจะได้รับบริการทางด้านวัฒนธรรมในทุกมิติจากที่นี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นเยาวชน เป็นนักท่องเที่ยว หรือ จะเป็นใครก็ตาม ข้อมูลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับท่านจะต้องเดินเข้าไปหาท่าน แทนที่ท่านจะต้องลำบากที่จะเดินเข้ามาหาเรา”

"กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะกระทรวงต้นน้ำของข้อมูลและองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของประเทศ จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องรวบรวมและบูรณาการข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้บริการสืบค้นและเผยแพร่แก่ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และไม่เพียงแต่การจัดเก็บเท่านั้น การนำเอาความรู้และทุนทางวัฒนธรรมของไทยไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกระทรวง และเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยว เราได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ รหัส QR Code มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมบนเว็บไซด์ www.thaiculture.in.th ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์หลักในการให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกระทรวง” ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน นำเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้แล้วทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยค้นหา Thai Culture Route

โดยในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ นี้จะมีการเปิดตัวเว็บไซต์ทั้งหมด
และ Application อย่างเป็นทางการ โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share