ilovethaiculture เยาวชน


นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ บรูไน เรื่อง แก้ลำ

๐๔/๐๙/๒๕๖๐ view ๔๐๒

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ ไทย เรื่อง ตากับยาย (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๑๗๕

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ เวียดนาม เรื่อง ถัดซาน (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๓๓๐

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ เมียนมาร์ เรื่อง กระต่ายเจ้าปัญญา (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๑๙๗

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ ฟิลิปปินส์ เรื่อง ผู้ผิดคำสัญญา (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๔๙๕

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ อินโดนีเซีย เรื่อง พระธิดาลอรากับยักษ์ (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๑๙๕

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ กัมพูชา เรื่อง อะไรอยู่ในน้ำเต้า (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๗๔๖

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ สิงคโปร์ เรื่อง กำเนิดประเทศสิงคโปร์ (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๓๑๘

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ มาเลเซีย เรื่อง เรือวิเศษ (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๓๕๐